Loading...
Alt
Pakikibagay sa Kultura
 • Ang mga kaugalian at tradisyon sa bansang pagtatrabahuan ay maaaring bago para sa iyo
 • Kahirapan sa pag-unawa sa lenggwahe
 • Ang mga lokal na pamantayan at kasanayan ay maaaring naiiba sa iyong mga nakasanayan
 • Ang pangunahing relihiyon ay iba sa iyong paniniwala
 • Ang paraan ng pananamit at panlipunang asal ay iba kaysa sa iyong nakasanayan
Alt
Pakikibagay sa Pisikal na Kalagayan

Mayroong pagkakaiba sa iyong nakasanayan na:

 • Klima
 • Tirahan
 • Oras
 • Topograpiya
 • Layo ng tinitirhan sa pinagtatrabahuan
 • Pagkain
 • Pampalipas-oras
Alt
Pakikibagay sa Lugar ng Trabaho

Mayroong mga pagkakaiba sa:

 • Pakikibagay sa mga kasama sa lugar ng pinagtratrabahuan
 • Mga kaugalian sa trabaho
 • Pamamahala ng iyong amo o nakatataas
 • Kultura at kasanayan
 • Mga teknolohiya na ginagamit sa pagtatrabaho
Alt
Pangungulila
 • Sa pamilya
 • Sa Mga kaibigan
 • Sa barkada
 • Sa bahay na kinalakihan
 • Sa mga kapitbahay
 • Sa lugar na kinagisnan
 • Sa mga dating pampalipas-oras na gawain
 • Sa mga relihiyoso at pang-kulturang pagdiriwang
Alt
Mga Panahon ng Krisis
 • Alitan ng amo o nakatataas at manggagawa
 • Pagkakasakit, pagkakaroon ng disabilidad, aksidente
 • Banggaan ng kultura
 • Natural na kalamidad, digmaan, at epidemiya ng sakit
 • Paglaganap ng krimen
 • Pagkakasangkot o akusasyon sa krimeng pisikal o verbal (pasalita)
 • Sekswal na pang-aabuso
 • Paglabag sa kontrata
 • Pagsasara ng kumpanya o pag-iisa sa ibang kumpanya na maaaring maka apekto sa estado ng trabaho
 • Pagbabawas sa tao ng kumpanya
 • Insidente ng paglalayas
 • Iligal na pagerekrut
 • Human trafficking
 • Paglilipat o paglalakbay ng tao ng hindi saklaw sa mga batas ng bansa o irregular migration
 • Pagpapatapon pabalik sa sariling bansa o deportation
Alt
Krisis sa Pamilya
 • Panganib ng pagkasira ng pamilya
 • Posibilidad ng sobrang pag-asa ng pamilya sa padalang pera ng OFW
 • Posibilidad ng pangangaliwa ng asawa, kinakasama, o kabiyak
 • Iba pang potensyal na kahinatnan ng kawalan ng isang magulang sa panahon ng paglaki ng anak